מגמת חקלאות

תוכנית הלימודים בחקלאות בחטיבה העליונה כוללת שלושה תחומים: תחום צומח, תחום בעלי חיים ותחום תזונה.

על התלמידים לבחור באחד משלושת התחומים האלה.

תחום צומח כולל נושאים המשותפים לכל הלומדים והנבחנים בתחום זה ובחירה בין ענפי השדה ובין ענפי הנוי.

בענפי השדה אפשר לבחור באחד מן הנושאים האלה: גידולי שדה, גידול ירקות, מטעים.

בענפי גן ונוי אפשר לבחור באחד מן הנושאים האלה: צמחי עציץ, גננות נוי.

תחום בעלי חיים כולל נושאים המשותפים לכל הלומדים והנבחנים בתחום זה. אפשר לבחור באחד מן הענפים האלה: בקר וצאן, עופות, סוסים, דבורים, כלבים.

מגמות נוספות